TAHŞİYECİLER GRUBU (MUHAMMED DOĞAN)

TAHŞİYECİLER GRUBU (MUHAMMED DOĞAN)

1. Biyografi

Grubun kurucusu olarak kabul edilen Muhammed Doğan (Molla Muhammed el-Kersi) 1944 yılında Muş'un Varto ilçesinin Kers köyünde dünyaya gelmiştir. İlmi tahsiline babasının yanında başlamış ve yaklaşık on beş yıl çeşitli hocalardan medrese eğitimi görmüştür. 1973-1998 yılları arası Muş Merkez İstasyon Camii'nde resmi olarak imam-hatiplik görevinde bulunmuş ve bu görevden emekliye ayrılmıştır. Henüz talebeliğe devam ettiği 1960'li yılların başında Risale-i Nur ile tanışan Muhammed Doğan'ın, o yıllarda kendisinde büyük bir merak uyandıran bu külliyatı okuyup büyük bir bölümünü de ezberlediği belirtilmektedir.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Tahşiyeciler, Risale-i Nur'u önemli bir referans olarak benimsemekle birlikte, "Nůrcu" olmadıklarını özellikle ifade etmektedirler. Öte yandan çoğalmak, insanları kendi meşreplerine davet etmek ve şahıs merkezli bir grup oluşturmak gibi bir niyet ve teşebbüslerinin olmadığı iddiasındadırlar.

Hiçbir cemiyet ve siyasi cereyanla alakalarının olmadığı bizzat kendileri tarafindan deklare edilmektedir.

Diğer taraftan FETÖ ile öteden beri derin bir görüş ayrılığı içerisinde oldukları ve bu ayrılığın ilerleyen süreçte bazı sataşma ve çatışma türünden faaliyetleri de beraberinde getirdiği hatta tahşiye davaları gibi hukuki bir boyut kazandığı görülmektedir. Grubun FETÖ'ye yönelttikleri eleştirilerin başlıcaları şunlardır:

a. Kelime-i tevhitten "Muhammedün Resûlüllah'ı çıkarmalari,

b. Hristiyan ve Yahudilerin cennetlik olduklarını söylemeleri,

c. Fakir fukaranın hakkı olan zekât, kurban ve sadakaları örgüte bir gelir kaynağı olarak görmeleri,

d. Bir emr-i ilahi olan tesettürü "Füruat" diye küçümsemeleri,

e. Müslüman bir kızla bir Hristiyan'ı evlendirerek bir hükm-i ilahiye alenen karşı gelmeleri,

f. Banka kurarak Müslümanların faize karşı direncini kırmaları,

g. Sadeleştirme adı altında Kur'an'ın bu zamanda mühim bir tefsiri olanRisale-i Nurları tağyir ve tahrif etmeleri. Grubun dini konularda problem olarak gördüğü ve israrla üzerinde durduğu diğer görüşleri de şöyle sıralanabilir:

• Zekât kuruma değil kişiye verilmelidir.

• Dinler arası diyalog düşüncesi İslam'a aykırıdır.

• Masumiyet peygamberlere mahsustur. Bunun dışında sahabe dahil Islam büyüklerinden hiçbiri masum değildir.

• Maddi cihad İslam'ın önemli bir rüknüdür. Cihad çağrısını ancak devlet yapabilir. Fertler böyle bir çağrıda asla bulunamazlar.

• Tesettür-i şer'i çarşaftır. Bunun dışında manto ve başörtüsü tesettür-işerî kapsamında olmadığı gibi böyle bir ruhsat da yoktur.

• Ibadetlerin Kameri takvime göre hesaplanması asıl olduğundan, Hazret-i Peygamber (s.a.s.) in doğumunun Miladi takvime göre "Kutlu Doğum Haftası" adı altında kutlanması, bid'at-ı seyyie'dir. • Mevlidi ibadet haline getirmek, hatadır. Keza vefat eden bir kimsenin vefat gününde mevlid merasiminin tertip edilmesi de bid'at-1 seyyiedir.

3. Faaliyetleri

Grup tarafından hazırlanan eserler Semendel Yayınları tarafından neşredilmektedir. Çoğunluğu Risale-i Nur Külliyatındaki eserlerin şerhinden ibaret olan hâlihazırda kırka yakın basılı yayın mevcuttur. İddia ettiklerine göre yayınladıkları eserler, müsteşrik ve masonlar tarafından alem-i İslåm içine atılan; Kitap, Sünnet, icma-1 ümmet ve Kıyâs-ı fukahaya muhalif fåsid teviller ve bâtil inançlardan Müslümanları kurtarmak amacıyla kaleme alınmıştır.

Grubun ayrıca www.nurmend.com adlı bir web sitesi vardır.