Nurettin Yıldız

1. Biyografi

1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Hafızlığını ve ilk dini eğitimini babasının yanında tamamladı. İstanbul-Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'ne devam ederken, değişik gazetelerde haftalık yazılar ve tercümeler kaleme almaya başladı. Öğrencilik yıllarında Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Teşkilatı'nda aktif görevler üstlendi.

Imam-hatip lisesinin ardından, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir dönem eğitim gördükten sonra Mekke Ümmü'l-Kura Üniversitesi'ne geçiş yapti. Burada Usul-i Fikih bölümünü bitirdi.

Senabil Hizmet ve Kültür Vakfı başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün kuruluşuna katıldı ve hålen birçoğunda çeşitli görevleri bulunmaktadır. Son olarak da Sosyal Doku Derneği'nin kuruluşuna fikri öncülük yapmıştır.

Yıldız'ın, 51'i telif olmak üzere toplam 64 kitabı yayınlanmıştır.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Yıldız, yeni fikirler ortaya koymaktan ziyade bir davetçi ve hatip rolüyle kendisini sunmaktadır. Dinde reforma karşı olduğunu açıkça ifade etmektedir.

Yıldız'ın, İslamcılık geleneğinde sıkça gördüğümüz şekilde, din kavramını ibadetten siyasete hayatın bütün boyutlarını kapsayacak şekilde algılamaktadır. Kendi ifadesine göre, geçmiş yüzyılda yaşamış olan Hasan el-Bennå ve Seyyid Kutub gibi isimleri örnek almaktadır.

Laiklik, liberalizm, kapitalizm ve sosyalizm gibi birtakım felsefi akımları ve ideolojileri dini gerekçelerle eleştirmektedir. Ona göre özellikle laiklik, Müslümanın akidesine yabancı ve dinin bütün olarak yaşanmasına engeldir.

Gelenek vurgusundaki abartiya bir örnek olmak üzere Yıldız, hadis rivayetlerini mutlaklaştıran ve bunların bir kısmının sübut veya delålet yönüyle zanni olabileceğini göz ardı etmektedir. O, hadislerdeki bilgileri kabul etmeyi bir iman meselesi olarak görmektedir. Ayrıca o, her asır ve her coğrafyadaki İslam'ın, Asr-1 saadet Medine'sindeki İslam'la aynı olması gerektiğini ileri sürmektedir. Yıldız'ın felsefeye karşı oluşunun gerekçesi ise Medine toplumunda ve Sahabiler arasında felsefenin bulunmamasıdır. Müslüman toplumlarda, bölge ve örf ayrımına bağlı farklılıklar bulunabilmesini de meşru saymamaktadır.

Yıldız, İslam'ı camilere hapsetmeden her alanda hayata geçirme idealini siklikla dile getirir, bütün Müslümanların cemaat ve ümmet olarak siyasi planda birlikte hareket etmeleri fikrini öne çıkarır. Ona göre, cemaat Allah'ın bir emridir. Cemaatten kasıt ise başında Halifenin bulunduğu ve bütün Müslümanları kuşatan bir birliktir. Ümmet kavramı dinden bir parçadır, dolayısıyla iman meselesidir. Ümmet olmak, siyasette beraber olmak demektir. Söz konusu vurgular, Yıldız'in dilinde, "hilafet", "siyaset" ve "cihad" gibi kavramların öne çıkmasına neden olmaktadır.

Yıldız'ın değişik alanlardaki dini hassasiyetleri gündeme getirirken seçtiği üslup, görüşlerinin içeriğinden daha çok öne çıkmaktadır. Özellikle kadın ve aile meseleleri ile şehvet gibi kavramları kamuoyunda tepki çekecek bir üslupla ifade etmektedir. Yıldız'ın kendi iddiasına göre, Kur'an-ı Kerim'de de bu nevi meseleler "ulu orta" zikredilmekte ve 'kadınlı' konular Kur'an'da öne çıkarılmaktadır.

Yıldız'ın, kamuoyunda tepki çeken bir üslupla dile getirdiği görüşlerinden bazıları şöyledir:

  •  Kadın erkekten bir puan geride yaratılmıştır;
  •  Kadınların karma okullarda okuması caiz değildir;
  •  Kadınların tip ve tıbbın yan dalları dışındaki alanlarda çalışmamasıgerekir; .
  •  Çok evlilik övülen bir şeydir;
  •  Erkeğin karısını dövmesi ve küçüklerin evlendirilmesi meşrudur;
  •  Müzik haramdır;
  •  Düğünlerde fotoğraf çektirilmemeli ve gelin arabası süslenmemelidir. Yıldız'ın, ilahiyat fakültelerini yoğun şekilde eleştirdiği de görülmektedir. Ona göre özellikle kızların, çarşaf giyerek bile olsa bu fakültelerde okumaları caiz değildir. Bu görüşüne gerekçe olarak, söz konusu fakültelerde din ilimlerinin kendisinin değil felsefesinin okutulması, hadislere gereken değerin verilmemesi ve karma eğitimin yapılmasını göstermektedir.

3. Faaliyetler

a. Seminerler ve Konferanslar: Bunlar genellikle Sosyal Doku Vakfı or

ganizasyonuyla gerçekleştirilmektedir. Kısa süreli eğitim kampları da bunlara dâhildir. Yıldız, zaman zaman bazı yazarlar ve hatiplerle birlikte "Diriliş Buluşmaları" adı altında çeşitli illerde ortak konferanslar da gerçekleştirmektedir.

b. Internet ve sosyal medyanın aktif kullanımı: Yıldız, konuşmalarına ait videoların geniş kitlelere ulaşmasına yönelik özel bir gayret sarf etmektedir. Ayrıca bazı dini soruların cevaplarını içeren özel videolar hazırlayarak bunları internette ve sosyal medyada paylaşmaktadır.

c. Basılı yayın araçlarını kullanma: Yıldız, kitap yayınlama dışında, Yeni Akit Gazetesinde yazılar yazmaktadır. Geçmişte Milli Gazete ve Milat gibi gazetelerde yazıları çıkmıştır. Aylık yayınlanan Altınoluk Dergisi'nde 2010 yılından beri yazmaktadır. Yine Sosyal Doku Vakfı'nca çıkarılan Genç Doku ve Elifelif dergilerinde yazmaktadır. Geçmişte, Ribat Dergisi, Burhan Dergisi ve Siyer-i Nebi Dergisi'nde yazıları yayınlanmıştır. d. Radyo ve televizyon programları: Uzun yıllardan beri Erkam Radyo'da Ahmet Taşgetiren ile birlikte 'Islam'dan Hayata Ölçüler' adlı bir program yapmaktadır.

Yıldız; Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye Alimler Birliği'nin üyesi olup sohbetleri www.sosyaldoku.com üzerinden yayınlanmakta, www.fetvameclisi.com adresinden de sorulara cevap vermektedir.

Nureddin Yıldız bir davetçi ve hatip rolüyle kendisini sunmaktadır. Bugüne kadar genel olarak kişisel gözüken faaliyetlerinin giderek Sosyal Doku Vakfı bünyesinde bir oluşuma dönüştüğünü söylemek mümkündür.

Yıldız'ın söylemlerinde öne çıkan dört husus şunlardır:

a. Cemaatçilik-ümmetçilik ve hilafet ideali,

b. Kadın konusunda aşırı gelenekçi tavır,

C. Üslup kaynaklı sorunlar,

d. İlahiyat fakültelerine son derece muhalif tavri.