İSMAİLAĞA CEMAATİ

1. Tarihçe

Nakşibendi tarikatının Halidiyye kolunun günümüz temsilcilerinden biri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun başında bulunduğu Ismailağa Cemaati'dir. Cemaate verilen Ismailağa adı, 56. Şeyhülislâm İsmail Efendi (ö. 1137/1725) tarafından Çarşamba'da (Fatih-istanbul) yaptırılan camiden alınmıştır.

Mahmud Ustaosmanoğlu bu camide 1954 yılında imam-hatip olarak göreve başlamış ve bu görevini 1997 yılındaki emekliliğine kadar sürdürmüştür. Cemaatin merkezi bu mekân olup yapılanması da Ustaosmanoğlu'nun görevli olduğu zamanlarda gerçekleşmiştir.

İsmailağa Cemaati kendisini Ehl-i sünnet Islam anlayışına bağlı olarak tanitmaktadır. Cemaat'in Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan sonra öne çıkan isimlerinden Hızır Ali Muratoğlu ve Bayram Ali Öztürk suikast sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Ehl-i Sünnet Islam anlayışını benimsediğini belirten cemaat, tasavvufi söylemin ağırlıklı olduğu bir yapıya sahiptir. Bu yapıya göre, tasavvuf ve bir şeyhe intisap etmek zorunludur.

Giyim kuşam tarzı itibarıyla kendileri gibi giyinmeyenleri, özellikle kadınların modern giyim tarzlarını eleştiren bir anlayışa sahiptirler. Alàmet-i fårika denilebilecek görünümleri; erkek üyelerin uzun sakallı, cübbeli, sarıklı ve şalvarli; kadınların da siyah renkli çarşaflı olmalarıdır.

Cemaatin, dini görüş ve fetvaları genellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ile uyum arzeder. Bazı konularda farklı görüş ve fetvaları da vardır.

3. Faaliyetleri

Cemaatin, özel okullar, medrese ve Kur'an Kursları, basın-yayın organları gibi çeşitli kurumları vardır. Eğitime özel bir önem atfettikleri görülmektedir. Nitekim Ismailağa cemaatinde eğitim "Arapça ve Hafızlık Talebeleri, Tekâmül Medreseleri ve İhtisas Medreseleri" olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim süresince çeşitli dini ilimlerde tedrisat yapılmaktadır.

İsmailağa ve diğer şubelerinde halka açık Kur'an-ı Kerim, tàlim ve tecvid, ilmihål ve akaid dersleri yanında hat dersleri de verilmektedir. Bir fetva hattı çağrı merkezi ile telefon üzerinden halkın sorularını cevaplandırmaktadırlar.

Cemaat'in "Ismailağa (ilmi, ictimai, Tasavvuft)"adlı aylık bir dergisi bulunmaktadır. Haziran 2016 yılından beri yayınına devam eden bu dergi cemaatin bir nevi resmi dilidir.

Cemaat mensubu yazarların kitap ve yazıları İsmailağa Yayınları, Siraç Yayınevi, Ahıska Yayınları, Lalegül Yayıncılık, Çelik Yayınevi, Kitap Kalbi Yayıncılık, Yasin Yayınevi, Hüküm Kitap gibi yayınevleri tarafından basılmaktadır.