AHMET MAHMUT ÜNLÜ (CÜBBELİ AHMET)

1. Biyografi

1965 yılı, İstanbul Fatih doğumlu Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ilkokuldan sonra ortaokulu dışarıdan bitirmiş, Fatih İsmailaga'da ve Rize'nin Pazar ilçesinde Tütüncüler Köyü Kur'an Kursu'nda medrese eğitimi almıştır.

1999 yılında yaptığı 17 Ağustos depremiyle ilgili konuşmasından dolayı 13 ay hapis yatmıştır. Yine 12 Ekim 2011 tarihinde Karagümrük Çetesi operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra 7 Aralık 2012 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştur.

Eserlerinde ve konuşmalarında Ehl-i Sünnet inancına vurgu yapması, özellikle TV ekranlarında geleneksel din anlayışından farklı söylemleri olan kişileri isim vererek eleştirmesi, kendi anlayışına muhalif görüş serdeden başta Ilahiyat mensupları olmak üzere pek çok kişiye reddiyelerde bulunması, halk diliyle sohbetler yapması ve kendine özgü mizah üslubu ile sıcak bir iletişim kurması, onun geniş kitlelerce tanınmasına yol açmıştır.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Ehl-i Sünnet Anlayışı

Kendi zihninde oluşturduğu dar Ehl-i Sünnet anlayışına aykırı görüş beyan edenleri çoğu kez isim vererek hedef gösteren Ünlü, en bariz vasfı birleştiricilik olan Ehl-i Sünnet'i ayrıştırıcı bir unsur olarak kullanmakta; "älim geçinen müsveddeler", "bozuntu", "sapik Mutezile firkası", "İbn Teymiyye ve sapik yandaşları" şeklindeki üslubuyla kışkırtıcı, dışlayıcı, ötekileştirici ve tahkir edici olabilmektedir. Sürekli Ehl-i Sünnet'e vurgu yapıp aykırı görüş beyan edenleri ismen zikrettiğinden, özellikle gönül veren takipçileri tarafından Ehl-i Sünnet'in kalesi olarak kabul edilmiş ve ona yönelik bir eleştiri Ehl-i Sünnet'e yönelik bir tehdit gibi algılanmıştır.

Sünnet ve Hadis Anlayışı

Ünlü, hadisleri parçacı, bazen zahiri bazen batini bir yaklaşımla açıklamakta ve her birini dini açıdan mutlak hüküm ifade eden kesin naslar gibi sunmaktadır. Oysaki bir hadisin sahih olması bile onun amele konu (ma'mülün bih) olması için yeterli olmaz iken o, gerek eserlerinde gerekse sohbetlerinde çok sayıda zayıf ve uydurma rivayete yer verebilmektedir. Hadislerin farklı şekilde anlaşılabileceği ilmi gerçeğini göz ardı ederek, onların zahiri ile amel etmemeyi Allah Resulü'ne muhalefet gibi gösteren popülist bir söylem ortaya koymaktadır. Ona göre bir hadisle amel etmemek Allah Resulü'ne muhalefet etmektir. Oysaki başta Hanefiler olmak üzere mezheplerin tamamı sahih de olsa bazı hadislerle amel etmemiş, hadislerle amel edebilmek için bir takım kriterler belirlemiştir.

Hadis olarak naklettiği rivayetlerin çoğunu tefsir ve mev'iza türü eserlerden aktaran Ünlü, İhyâu Ulůmiddin ve Ruhu'l-Beyân gibi bazı eserlerde yer alan her bilgiyi mutlak doğru olarak kabul etmektedir: "Biz Allah'ın bu âlimlerine, velilerine, dostlarına güveniyoruz. O nedenledir ki, biz hadislerin kaynağını sormuyoruz, zayıf mıdır, değil midir kurcalamiyoruz, inanıyor ve kabul ediyoruz. Yeter ki Ehl-i Sünnet bir alimden duyalım, ya da Ehl-i Sünnet bir alimin eserinden okuyalım. Bu bizim için yeterlidir." demek suretiyle pek çok bilgiyi sorgulamaksızın almakta ve insanlara aktarmaktadır. Sorun, İslam ilim geleneği içerisinde kelam, fikih ve hadis usulleri gibi ilimleri dikkate almayan bu tür yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır.

Ayrıca Ünlü, pek çok zayıf ve uydurma rivayeti bazı kişilerin rüyalarına dayanarak sahih kabul etmekte ve kitaplarında veya sohbetlerinde kullanmaktadır. Oysaki rüya ile hadislerin sıhhat tespitinin yapılması erbabı tarafından kabul görmemiş ve rüyaların bireysel bir tecrübeden öteye geçmeyeceği gerçeği İslam alimlerince genel kabul görmüştür.

Sünnetullahi Iptal Eden Dua Anlayışı

Her Müslüman duanın gücüne inanır ve dua sayesinde Yüce Allah ile olan bağını her daim canlı tutar. Ancak duanın kavli boyutunun yanı sıra fiili boyutunun da göz ardı edilmemesi, farklı şekillerde dualara icabet olunacağı ve istenilen bir şeyin her zaman istenildiği haliyle kabul edilmeyebileceği gerçeği bilinen bir husustur. Ünlü ise, dualara dair yazdığı kitaplarda "şu duayı şu kadar okuyanın şu isteği olur" şeklindeki nakilleri bu gerçeği çoğu zaman göz ardı ettiği izlenimini vermektedir. Mesela Erbain-i İdrisiyye adlı eserinde belirli virdleri belirli sayı ve günlerde okuyacak kişinin bu dünyada sahip olmayacağı hiçbir şey neredeyse yok gibidir. Dünyadaki mevkisini artırmak, doktorların iyileştiremediği hastalıklara şifa bulmak, karı-koca arasındaki sevgi ve muhabbeti artırmak, fakirlikten kurtulmak ve ticaretini karlı kılmak, ömrü uzatmak, kaybolan veya çalınan bir şeyi bulmak ve gayba muttali olmak gibi daha pek çok meseleye dair formüle edilmiş virdler söz konusu kitapta yer almaktadır.

Aylık dergide ve haftalık sohbetlerinde sıkça yer verdiği bu şekildeki dualar sebebiyle bazı kesimlerin İslam diniyle alay ettikleri de gözlemlenmektedir. Cinsel uzva üflenecek dua, cehennemi haram kılan dua vb. dualar bu hususa örnek olarak gösterilebilir.

Tekfire Varan Söylemleri

Ehl-i kıblenin tekfir edilmemesi Ehl-i Sünnet'in en temel ilkelerinden birisi olmasına rağmen Ünlü, ihtilaflı konularda bile farklı düşünenleri küfre düşmekle tehdit etmektedir: "Bir milyar Hristiyan yılbaşı kutlarken bir Müslüman oraya gitti, bir milyara ilave bir kişi oldu. O da onlardandır." ifadesiyle yılbaşı kutlayanın Hıristiyan olabileceğini söylerken "Bir erkeğin sakalını kesmesi, fitrata müdahale ederek yaratışı bozmaktır ki, bunun altında Allahu Teala'nın kendisini yaratış şeklini beğenmeme kastı aranır ki bu, insanı küfre kadar götürür" demek suretiyle bu konuda ifrata varan bir tutum sergilemektedir.

Maksadını Aşan Söylemleri ve Aykırı Fetvaları

"Cübbeli cennetliktir" diye hakkında görülen bir rüyayı cemaatine aktarması, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kendisine "Ahmet senin duan müstecabdır" dediğini iddia etmesi gibi hadiseleri cami kürsüsünden dillendirmesi, cemaati nezdinde bir otorite oluşturma gayretinin olduğu izlenimini doğurmaktadır.

Yüce Allah hakkında: "Ete kemiğe büründüm Mahmut diye göründüm." diye tevhide aykırı ifadeler kullanması; "Yarin Ahirette kabirden çıkan bir adamı azap melekleri yakalasa, azaba götürürlerken yaka paça o adam 'ben Naksibendi tarikatının Halidi kolundanım' derse bırakırlar." diyerek cemaatini kutsayan ifadelere yer vermesi; Yüce Allah "Biz ona şah damarından daha yakınız" (Kaf, 50/16) buyurmasına karşın yanlış bir tevessül ve istiğase anlayişını benimseyerek "Allah'a aracısız bağlanan şeytana bağlanır" demesi gibi maksadını aşan ifadelere Ünlü'nün sohbetlerinde ve eserlerinde çokça rastlanmaktadr.

Bunların yanı sıra "erkeklerin başı açık gezmesi günahtır", "Çarşaflı bile olsa kızların okuması caiz değildir, Diyanet'te bile olsa erkeklerin gördüğü ortamda kadının çalışması caiz değildir" gibi fetvaları da aykırı fetvaları için örnek oluşturur.

Dini Ticarete Alet Etmesi

Ünlü'nün dini argümanları bir rant aracı olarak kullanması en çok tepki çeken ve eleştirileri haklı kılan uygulamaların başında gelmektedir. İnsanları irşad ettiğini iddia eden bir kişinin, ticari amaçlı olarak kutsallık izafe ettiği bazı ürünleri veya kitaplarını eline alarak kürsüden bunların pazarlamasını yapıp telkinlerde bulunması, bunu yaparken de insanların duygularını ve dini değerleri istismar etmesi kesinlikle tasvip edilemez. Kabirde azabı engelleyen bir kefenin () Çarşamba'daki dükkana geldiğini söyleyerek reklamını yapan Ünlü, "Na'l-i Şerif, Korunmuş Sır" gibi pek çok şeyin de kürsülerden tanitimini yapmak ve "Okuyanların göklerin ve yerin anahtarlarına sahip olacağı üç kıymetli zikir ve Rasulullah ile uyanıkken dahi görüşmeye vesile olacak çok faziletli salat-u selamlar." şeklinde kitabının kapağına yazmak suretiyle dini ticarete alet etmektedir.

3. Faaliyetleri

Altmıştan fazla derleme ve tercüme mahiyetinde eseri olan Ünlü, özellikle televizyon ve radyoda yaptığı konuşmalar/sohbetler sayesinde geniş kitlelere ulaşmaktadır. Ünlü, Arifan dergisinde yazılar yazmakta, her çarşamba ve perşembe akşamı Lalegül TV'de ve Lalegül FM'de sohbet programı yapmakta, gündemle ilgili konuları kendi ifadesiyle Ehl-i Sünnet dairesinde değerlendirmektedir. Şifa-i Şerif Dersleri, Tergib-ü Terhib'ten Hadis-i Şerif Dersleri, Bu Haftanın Sohbeti, Bursa Sohbetleri, Mektubat-ı Rabbaniyye'den i'tikad Mektupları ve Sohbet Özel adlı programları Lalegül TV'de yayınlanan programlar arasında yer almaktadır.

Konuşmaları ve yazıları sosyal medya hesaplarında kesitler halinde ve dikkat çekecek başlıklarla yayınlanmakta ve ciddi bir kitle tarafından da takip edilmektedir.